EKOLOGIATragiczny stan środowiska, w tym wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia, komunikaty nawołujące do pozostawania dzieci i osób starszych oraz chorych w domach, wnioski z raportów lekarzy badających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie najmłodszych w Krakowie i codzienne doświadczenia nas wszystkich, zmuszają do podjęcia zdecydowanych działań w celu powstrzymania dalszej degradacji środowiska. Teraz - a nie wtedy gdy smog uniemożliwi nam zupełnie oddychanie.

Niezbędne jest podjęcie energicznych działań na rzecz ochrony terenów zieleni. Cennych przyrodniczo i krajobrazowo, korytarzy ekologicznych i kanałów przewietrzania miasta, ale również innych przestrzeni czynnych biologicznie. Należy z konsekwencją chronić tereny zielone, skwery, ogrody śródblokowe zlokalizowane w zagęszczonym zabudową centrum miasta, a także na istniejących osiedlach.

Jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w mieście powinno być zapewnienie mieszkańcom możliwości wypoczynku w miejscu swojego zamieszkania. Oznacza to powszechny dostęp do terenów rekreacyjnych. Nie można mówić o rozwoju społeczeństwa w warunkach betonowej pustyni, bez dostępu do przyrody. Nie można mówić ani o rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży bez dostępu do miejsc wypoczynkowych, ani o rozwoju psychicznym i intelektualnym bez dostępu do piękna przyrody i krajobrazu. Ograniczanie doświadczania świata do środowiska sztucznego jest zaprzeczeniem rozwoju.

Konieczne jest zrewidowanie programu gospodarki odpadami. Hierarchia postępowania z nimi powinna być uszeregowana od działań najbardziej przyjaznych dla środowiska do najbardziej szkodliwych, lecz nieuniknionych.

Nieuniknione jest podjecie kroków zmierzających do poprawy stanu wód. Wszystkie powierzchniowe wody Krakowa są w złym stanie, a obecnie prowadzone działania uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku, co jest celem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Lekceważenie przez władze Krakowa problemów ochrony środowiska, pozorowane działania skutkują nie tylko fatalnymi warunkami życia mieszkańców, ale w niedługiej przyszłości będą miały negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z naliczaniem kar za niedostosowanie do zapisów dyrektyw unijnych (dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie odpadów).


Agenda:

I - WPROWADZENIE

II - IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW
(6 obszarów tematycznych, przy każdym krótkie wprowadzenie ok. 5 minut, po czym dyskusja)
dostęp do informacji o środowisku
powietrze (wprowadzenie prof. dr hab. Janusz Miczyński)
wody
odpady
hałas
zieleń
inne problemy

III ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
- dyskusja podzielona na bloki zidentyfikowanych problemów.
- najpierw wprowadzenie zaproponowanie rozwiązania problemów, później otwarta dyskusja.