POLITYKA MIESZKANIOWA


"Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania."

(art. 75, ust.1 Konstytucji RP)
Konstytucja gwarantuje prawo do mieszkania. Prawo to potwierdza Ustawa o ochronie praw lokatorów z roku 2001, stanowiąc : "Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy" (art.4, ust.1).

W Gminie Miejskiej Kraków prawo do mieszkania "w działaniu" jest diametralnie odmienne od prawa zawartego w przepisach. Mimo ogromnej liczby mieszkańców Krakowa, mających niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,

Gmina od wielu lat nie buduje mieszkań komunalnych. Również obowiązek budowy mieszkań socjalnych nie jest w Krakowie realizowany. Szans na mieszkanie nie mają nie tylko ludzie starsi i rodziny, wyrzucane z prywatnych kamienic, ale również młodzi mieszkańcy Krakowa, stojący na starcie dorosłego życia i zakładający własne rodziny.

Organizacje lokatorskie w Krakowie od lat walczą o prawo do dachu nad głową, a wynikiem tych działań jest m.in. powołanie w 2011 roku Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, wznowienie prac Komisji Mieszkalnictwa przy Radzie Miasta Krakowa , jak i doprowadzenie do złożenia interpelacji poselskich w sprawie Zintegrowanej Europejskiej Karty Społecznej oraz w sprawie błędnego naliczania stawek czynszowych przez wojewodów w całym kraju.

Nie zgadzamy się z brakiem wieloletniej polityki mieszkaniowej w Krakowie, co prowadzi do tragedii setek rodzin, bezdomności , wykluczenia społecznego i braku perspektyw życia w naszym mieście!