PRZESTRZEŃ MIEJSKAZa pojęciem przestrzeni miejskiej kryje się wiele narastających przez lata problemów, które jeśli nie zostaną w końcu rozwiązane, doprowadzą do nieodwracalnej społecznej, urbanistycznej i ekologicznej dewastacji Krakowa.

"Planowanie przestrzenne" w naszym mieście tak naprawdę nie istnieje. Zamieniło się w dyktat inwestorów, którzy mając na względzie tylko własne zyski nie liczą się z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Władza samorządowa sprzyja tym dążeniom próbując zarządzać miastem jak wolnorynkowym przedsiębiorstwem. Nie wydolne prawo nie zabezpiecza w żaden sposób praw społeczności lokalnych do współdecydowania o rozwoju przestrzeni miejskiej.

W efekcie żyjemy w mieście targanym konfliktami społecznymi, pozbawionym spójnego założenia urbanistycznego, w mieście ze społecznie zdegradowanym cenrtum, w mieście "rozlanym" na przedmieścia (zjawisko "urban sprawl"), pozbawionym zarówna wystarczającej infrastruktury jaki i terenów zielonych, w mieście z obszarami wymagającymi natychmiastowej rewitalizacji.

Praca grupy Przestrzeń Miejska, zapoczątkowana na Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa, będzie się koncentrować wokół opracowania społecznej polityki zrównoważonego zagospodarowania i rozwoju przestrzeni miejskiej Krakowa, strategii jej wprowadzenia oraz wokół wypracowania rozwiązań gwarantujących partycypację mieszkańców w procesie decyzyjnym planowania przestrzennego miasta.